Dataskydd kan vara enklare än du tror. Häng med!

Hur kan vi hjälpa er?

Jag
Hur kan Draftit Privacy hjälpa dig? Jag…SE

GDPR på ett enklare sätt

Många organisationer upplever att GDPR och att följa dataskyddslagstiftningen är något som ligger utanför deras eget kompetensområde. Det är där vi kommer in i bilden. Tillsammans med ett antal jurister och dataskyddsexperter har vi utvecklat en serie med webbaserade applikationer som guidar er genom processer, förbättrar era dataskyddsrutiner och hjälper er organisation att uppnå och upprätthålla regelefterlevnad. Se på oss som er guide i dataskyddsdjungeln.

Draftit-privacy-girl-looking-solution-compliance (1)

Var står ni på vägen mot ett fullgott dataskyddsarbete?

Steg 1 - Etablera

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd genom att ta fram en strategi, bygga upp ett team och sprida medvetenhet och kunskap. Bestäm er för att göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i organisationens verksamhetskultur. Att uppfylla kraven i GDPR är inte en engångsinsats, utan en pågående process som kräver samordning, fokus och att man upprätthåller arbetet över tid med stöd från högsta organisationsnivå.

Läs mer »

Privacy Evaluation

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 2 - Inventera

Gör en inventering av var, varför och hur personuppgifter förekommer i er organisation. Kartlägg roller och ansvarsfördelning, personuppgiftsbehandlingar och dokument. Sammanställ informationen i en registerförteckning. Inventeringen är till stor hjälp när det kommer till att utvärdera organisationens nuläge och utföra en gap-analys.

Läs mer »

PRIVACY RECORDS

Kartlägg, beskriv och övervaka alla era personuppgiftsbehandlingar med hjälp av verktyget Privacy Records.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 3 - Skydda

Alla som behandlar personuppgifter måste värna om de registrerade personernas integritet. Se till att ni har en rättslig grund för varje behandling och att organisationen klarar att möta de registrerades rättigheter samt lämnar tillräckligt med information.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 4 - Implementera

Varje organisation ska kunna bevisa att de gör vad som krävs för att faktiskt leva upp till lagstiftningen i praktiken. Implementera därför policyer och rutiner, biträdesavtal och informationstexter om hur ni behandlar personuppgifter. Slutligen, genomför och dokumentera konsekvensbedömningar (DPIA) om det behövs.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY DPIA

Vårt verktyg Privacy DPIA hjälper till att avgöra om er organisation behöver utföra en konsekvensbedömning (DPIA), och hjälper till att genomföra processen när det behövs liksom att dokumentera resultaten.

Steg 5 - Säkra

Både personuppgiftsansvariga och biträden är skyldiga att säkerställa att all behandling av personuppgifter är säker för att förhindra oönskad åtkomst, förändringar eller förlust av data. Sådan säkerhet kan uppnås genom tekniska och organisatoriska åtgärder, genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt genom bra incidenthantering. Det är den totala risken med behandlingen som avgör vilka åtgärder som krävs.  

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 6 - Förvalta

Det är mycket viktigt att ni kan övervaka er organisations dataskyddarbete. GDPR lägger stor vikt vid att ni inte bara ska följa lagstiftningen, utan också kunna bevisa att ni gör det. Ta fram rutiner för att övervaka arbetet genom revision och internkontroll. Gör avstämningar och följ upp interna riktlinjer och rutiner så att de kan förbättras. Se till att kunna leva upp till ansvarsskyldigheten och visa hur ni tar hänsyn till dataskyddsprinciperna.

Läs mer »

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Detta skapar transparens och hjälper arbetsgruppen, styrelse eller högsta ledning att få hela bilden klar för sig.

“Produkterna är enkla att använda och är välgrundade i juridiken, så att man får bra vägledning. Det är viktigt för både oss och våra medlemmar att ha kontroll över GDPR-arbetet. Draftit Privacys webbaserade verktyg bidrar med både kunskap och praktiska lösningar som hjälper oss att upprätthålla detta."

Carsten Gunnarstorp
Advokat och dataskyddsombud vid ANFO

client logo