Användarvänliga webbverktyg som gör det enklare att följa GDPR

EU parliament_omgj

Om ni vill göra rätt, ta hjälp av nån som vet vad som gäller!

Att samla in personuppgifter är praktiskt taget ett krav för att kunna göra affärer eller driva en verksamhet idag. Men det finns en risk att enskilda personers rättigheter förbises eller kränks på vägen, och därför finns EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som styr hur företag och organisationer får behandla personuppgifter inom EU. En organisation som inte följer lagstiftningen eller upprätthåller ett gott skydd för den personliga integriteten riskerar att drabbas både av omfattande ekonomiska sanktioner och ett skadat anseende.

Hos Draftit Privacy är det vår ambition att se till att organisationer har tillräcklig information om lagstiftningen. Ju mer insatta ni är i hur personuppgifter kan behandlas, desto mer värdefulla blir dessa uppgifter och desto lättare blir det för er att dra nytta av informationen och skapa konkurrensfördelar.

Alla applikationer i vår produktportfölj är utformade för att hjälpa dig och din organisation att förbättra ert dataskyddsarbete, så att ni kan uppnå och upprätthålla regelefterlevnad med GDPR.

video

Del i en företagsfamilj

Draftit Privacy är ett av fyra bolag i en familj av legal tech-bolag. Våra systerbolag är precis som vi specialiserade på regelefterlevnad, fast inom andra juridiska områden. Vid sidan av våra dataskyddsprodukter erbjuder Draftit verktyg och lösningar inom områdena HR & Ledarskap, Lön & Skatt samt Skolledning.

 

Vårt moderbolag sprang ur en önskan att göra kunskap om lagstiftning och IT tillgänglig för en bredare publik och hjälpa organisationer att fatta rätt beslut. Redan från början ville vi skapa en känsla hos våra kunder av att ha en expert i rummet intill. Draftit började som en onlineportal för juridisk rådgivning år 2003, och kort därefter lanserades Draftit HR. Under de kommande tio åren öppnade bolaget kontor över hela Norden. Vi har hela tiden lutat oss mot expertkunskapen hos några av de bästa juristerna vi kunnat hitta på respektive specialistområde. Vi lanserar aldrig en produkt eller tjänst utan att en expert har granskat innehållet. Tack vare denna framgångsrika strategi har vi nu 80 000 användare.

 

Draftit Privacy växer snabbt just nu. Vi bedriver verksamhet både i Norge och Sverige samt från ett nyöppnat kontor i London.

Draftit-privacy-SchoolManagement-Privacy_Salariesandtaxation_hr_Leadership_2
cooperate

Jobba hos oss

Draftit har idag mer än 50 anställda, och alla bidrar till att säkerställa att våra kunder får den allra bästa upplevelsen och kan ligga steget före. När vi expanderar beror det alltid på att vi vill kunna fortsätta möta marknadens och våra kunders förväntningar. Vill du jobba hos ett företag i ständig förändring, på en arbetsplats där du hela tiden växer och lär dig något nytt? Skicka in din ansökan på en gång.

Hitta lediga tjänster via vår jobbsida på LinkedIn.

Var står ni på vägen mot ett fullgott dataskyddsarbete?

Steg 1 - Etablera

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd genom att ta fram en strategi, bygga upp ett team och sprida medvetenhet och kunskap. Bestäm er för att göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i organisationens verksamhetskultur. Att uppfylla kraven i GDPR är inte en engångsinsats, utan en pågående process som kräver samordning, fokus och att man upprätthåller arbetet över tid med stöd från högsta organisationsnivå.

Läs mer »

Privacy Evaluation

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 2 - Inventera

Gör en inventering av var, varför och hur personuppgifter förekommer i er organisation. Kartlägg roller och ansvarsfördelning, personuppgiftsbehandlingar och dokument. Sammanställ informationen i en registerförteckning. Inventeringen är till stor hjälp när det kommer till att utvärdera organisationens nuläge och utföra en gap-analys.

Läs mer »

PRIVACY RECORDS

Kartlägg, beskriv och övervaka alla era personuppgiftsbehandlingar med hjälp av verktyget Privacy Records.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 3 - Skydda

Alla som behandlar personuppgifter måste värna om de registrerade personernas integritet. Se till att ni har en rättslig grund för varje behandling och att organisationen klarar att möta de registrerades rättigheter samt lämnar tillräckligt med information.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 4 - Implementera

Varje organisation ska kunna bevisa att de gör vad som krävs för att faktiskt leva upp till lagstiftningen i praktiken. Implementera därför policyer och rutiner, biträdesavtal och informationstexter om hur ni behandlar personuppgifter. Slutligen, genomför och dokumentera konsekvensbedömningar (DPIA) om det behövs.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY DPIA

Vårt verktyg Privacy DPIA hjälper till att avgöra om er organisation behöver utföra en konsekvensbedömning (DPIA), och hjälper till att genomföra processen när det behövs liksom att dokumentera resultaten.

Steg 5 - Säkra

Både personuppgiftsansvariga och biträden är skyldiga att säkerställa att all behandling av personuppgifter är säker för att förhindra oönskad åtkomst, förändringar eller förlust av data. Sådan säkerhet kan uppnås genom tekniska och organisatoriska åtgärder, genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt genom bra incidenthantering. Det är den totala risken med behandlingen som avgör vilka åtgärder som krävs.  

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 6 - Förvalta

Det är mycket viktigt att ni kan övervaka er organisations dataskyddarbete. GDPR lägger stor vikt vid att ni inte bara ska följa lagstiftningen, utan också kunna bevisa att ni gör det. Ta fram rutiner för att övervaka arbetet genom revision och internkontroll. Gör avstämningar och följ upp interna riktlinjer och rutiner så att de kan förbättras. Se till att kunna leva upp till ansvarsskyldigheten och visa hur ni tar hänsyn till dataskyddsprinciperna.

Läs mer »

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Detta skapar transparens och hjälper arbetsgruppen, styrelse eller högsta ledning att få hela bilden klar för sig.