Hoppa till innehåll

En plattform. Massor av valmöjligheter.

Vilka verktyg passar för just dig och din organisation? Ta reda på det genom en kostnadsfri demovisning.

Priser

Privacy E-Learning

Digitala kurser i dataskydd och informationssäkerhet.

Från 9900 sek/ år

Läs mer

Kompetenssäkra organisationen.

INNEHÅLL:
Vårt kursutbud i korthet:

Dataskydd – Grundkurs
Dataskydd – Fördjupning
Dataskydd i offentlig verksamhet – Grundkurs
Dataskydd i offentlig verksamhet – Fördjupning
Dataskydd – Kunskapsuppföljning
Dataskydd i skolans verksamhet – Grundkurs
GDPR på 10 minuter
Informationssäkerhet – Grundkurs
Informationssäkerhet – Fördjupning
Konsekvensbedömningar avseende dataskydd
Personuppgiftsincidenter

Läs mer om våra kurser

Vi har sett till att kursinnehållet presenteras på ett tydligt och enkelt sätt som är informativt och samtidigt intressant.

Enkelt att integrera i ert system

Ni som köper Privacy E-learning får automatiskt tillgång till vår e-learningportal. Men om ni redan har ett system för e-learning, ett eget LMS, så går det bra att importera kurserna dit. Kurserna kommer i SCORM-format, vilket gör dem kompatibla med de flesta system.

Privacy E-learning är ett webbaserat verktyg som era medarbetare får tillgång till via sina mobiler, datorer eller surfplattor. Eftersom gränssnittet är responsivt anpassar det sig automatiskt till den enhet som var och en använder.

Privacy Incident

Verktyget för smidig och säker hantering av personuppgiftsincidenter.

Från 12 900 sek/ år

LÄS MER

En strukturerad incidentprocess.

INNEHÅLL:
Rapportera in incidenter snabbt och enkelt

Det är enkelt att anmäla en personuppgiftsincident i Privacy Incident. Med hjälp av en delningsbar länk kan vem som helst i organisationen anmäla en misstänkt incident i verktyget direkt när den upptäcks, utan att någon inloggning krävs.

Från anmälan till avslut – smidigt och systematiskt

Verktyget stödjer alla delar i processen: rapportering/anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. Ni får hjälp att systematiskt utreda och dokumentera vad som hänt, hela vägen från att en anmälan kommer in till dess att åtgärderna kan godkännas och ett ärende stängs.

Säkerställ att all information kommer med

Verktyget tar sin utgångspunkt i Integritetsskyddsmyndighetens blanketter för att anmäla incidenter, så att ingen viktig information riskerar att falla mellan stolarna. Samtidigt finns det plats för egen, kompletterande dokumentation och kommentarer i fritextfält.

Se alla inskickade, pågående och avslutade ärenden

Översikten gör det möjligt att se alla ärenden och grundläggande information om dem samlat på en sida. Precis som i våra andra verktyg kan översikten sorteras utifrån olika kriterier.

Se statistik över era incidenter

Ansvariga personer kan enkelt se statistik över antalet incidenter, deras status, allvarlighetsgrad med mera.

Styr behörigheter och delegera uppgifter till rätt person

Flera alternativa behörighetsnivåer gör att det går att styra vilka i organisationen som kan göra vad i verktyget. Det går enkelt att skicka vidare ett ärende internt, exempelvis för att begära kompletterande information eller till en person med behörighet att starta en utredning eller behörighet att slutgodkänna ett ärende.

Smidigt att ta ut dokumentation i varje ärende

Det är enkelt att exportera dokumentationen kring varje incident från Privacy Incident till en sammanställning i pdf-format. På så sätt kan informationen kan visas upp för fler, skickas vidare eller skrivas ut.

Privacy Expert

En digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt.

Från 6900 sek/ år

LÄS MER

Förstå lagen utan att vara expert.

INNEHÅLL:
Följ vårt dataskyddsprogram framtaget av experter

En gedigen handbok guidar er i arbetet med dataskydd, från uppstart och genomförande till att upprätthålla ett gott dataskydd över tid. Handboken innehåller ett stort antal kapitel som tar upp olika teman och fokusområden medan vårt dataskyddsprogram – Draftit Privacy Program – vägleder steg för steg.

Kompetensstöd i tre nivåer

Privacy Expert finns i tre versioner – Bas, Standard och Premium. Verktyget blir på så sätt ett kompetensstöd både på bredden och på djupet. Med Privacy Expert Bas får många användare i er organisation grundläggande tillgång till verktyget och kan dra nytta av handbok, frågebank och nyheter. Samtidigt får du som är dataskyddsombud eller GDPR-ansvarig en mer djupgående förståelse och tillgång till fler verktyg med Privacy Expert Standard. Med Privacy Expert Premium ingår dessutom Frågeservice.

Snabb tillgång till artiklar och paragrafer

Varje kapitel i handboken innehåller hänvisningar till relevant lagstiftning och gällande riktlinjer från EU. Privacy Expert innehåller hela lagtexten – både dataskyddsförordningen i sin helhet och svensk kompletterande lagstiftning. Dessutom har vi samlat vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen.

Klara, färdiga, anpassa

I vårt dokumentarkiv finns noggrant framtagna mallar för policyer och biträdesavtal samt checklistor och informationstexter som du som har Privacy Expert Standard eller Premium kan ladda ner och använda i ert eget arbete.

Som en ständigt närvarande konsult

Våra experter har svarat på ett stort antal vanliga frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis den information du behöver. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret i handboken eller den omfattande frågebanken, så finns ”Fråga jurist”-funktionen där du som har Privacy Expert Premium själv skicka en fråga till våra kunniga jurister direkt i verktyget.

Vi håller dig uppdaterad

Vi publicerar löpande nyheter om dataskydd och GDPR i ett nyhetsflöde, så att du inte riskerar att missa viktiga händelser eller förändringar.

Undvik begreppsförvirring

Våra förklaringar av viktiga begrepp kommer väl till pass när du träffar på svåra ord och juridiska termer. Behöver du få klarhet vad uppgiftsminimering eller pseudonymisering innebär? Du hittar definitioner av dessa ord och många fler i Privacy Expert, med länkar till lagstiftningen när det behövs.

Fördjupade kommentarer i anslutning till GDPR

I Privacy Expert Standard och Premium får du tillgång till fördjupade kommentarer i anslutning till GDPR. Det innebär att vi utifrån dataskyddsförordningen visar viktiga samband mellan GDPR:s olika artiklar, relevanta skäl och svensk lagstiftning. Med rätt kontext blir lagen enklare att tolka.

Privacy Evaluation

Verktyget för kartläggning och utvärdering inom olika regelområden.

Från 10500 sek/ år

LÄS MER

Hur väl lever ni upp till lagar och regler?

INNEHÅLL:
Utvärderingar inom flera regelområden:
  • GDPR Efterlevnad
  • GDPR Revision
  • GDPR Biträdesutvärdering
  • Informationssäkerhet
Tilldela uppgifter till rätt personer

En intuitiv administratörsfunktion gör att du kan tilldela olika delar av en utvärdering till olika användare. Användare kan tilldelas hela eller delar av processer och du kan ge specifikt tillstånd att utföra vissa uppgifter, till exempel att fylla i frågeformuläret.

Upprepa utvärderingarna för att mäta förbättringar

Första steget i en utvärdering består av en rad frågor som täcker in ett antal olika teman. Era svar gör det möjligt för systemet att sammanställa en detaljerad översikt över hur väl ni följer ett regelverk, samt identifiera förbättringsområden. Med Privacy Evaluation kan ni utvärdera era rutiner så ofta ni vill, vilket gör det möjligt för er att övervaka långsiktigt och mäta framsteg.

Användarvänligt gränssnitt

Verktyget sammanfattar informationen som ni lägger in under analysen och visar en status i översikten. Systemet ger även poäng beroende på hur väl ni följer regelverket. Dessa funktioner är alla utformade för att hjälpa er att snabbt identifiera problemområden och hitta rätt åtgärder.

Vi hjälper er att bli bättre

Översikten visar tydligt vilka delar ni redan klarar av bra och vilka delar som behöver förbättras, och ger förslag på åtgärder som kan ta er närmare regelefterlevnad.

Delegera uppgifter direkt i verktyget

För att säkerställa transparens och delaktighet har vi gjort det möjligt att delegera uppgifter till enskilda användare. Varje användare får då tillgång till sina egna uppgifter och kan lägga till kommentarer och dokument samt uppdatera status när en aktivitet är åtgärdad.

Kontrollera hur väl era leverantörer klarar kraven

Med funktionen Begär utvärdering har ni möjlighet att bjuda in leverantörer eller andra aktörer för att besvara en utvärdering. Därefter kan administratören följa upp status och se hur väl de olika aktörerna uppfyller kraven inom ett område.

Aktivitetsstatus i realtid

I verktyget finns ett aktivitetsfält som visar användarnas aktivitet, så att ni enkelt kan bilda er en uppfattning vad nuvarande status är på olika uppgifter och utvärderingar, samt se en historik.

Privacy Records

Verktyget för att registrera alla behandlingar av personuppgifter.

Från 14 400 sek/ år ett

LÄS MER

Registerförteckning på ett enklare sätt.

INNEHÅLL:
Se alla era behandlingar samtidigt

Med översiktsfunktionen får ni enkelt en överskådlig bild av vad som har registrerats i verktyget och kan utifrån det sortera, söka och exportera data. Ni kan också använda översikten för att identifiera risknivåer och kontrollera status på era olika behandlingar. Översikten går att filtrera utifrån flera olika kriterier.

Skapa rapporter med några få klick

Använd verktyget för att enkelt skapa praktiska rapporter med sammanställningar eller analyser. Dessa kan sedan exporteras och laddas ner som Excel- eller PDF-filer – en riktigt bra funktion ifall tillsynsmyndigheten skulle be att få ta del av er dokumentation.

Kontrollera användarbehörighet och åtkomstnivåer

Ni kan själva ställa in parametrar för olika roller och behörigheter i verktyget. Exempelvis kan ni tilldela läsbehörighet till en administratör eller ge en kollega begränsad tillgång till en viss behandling. Registrerade behandlingar kan kopplas ihop med specifika användare, såsom dataskyddsombudet eller den medarbetare som ansvarar för en viss behandling. Som administratör har man även möjlighet att skicka meddelande till andra användare inuti verktyget.

Verktyg som lämpar sig för samarbete

Privacy Records har aktivitets- och påminnelsefunktioner som sparar tid och hjälper till att hålla koll på viktiga behandlingar. Aktiviteter och påminnelser kan skapas för de flesta steg i en process, exempelvis för gallring eller för översyn av registreringar. Aktiviteterna kan kopplas till en viss behandling eller ett dokument och sedan delegeras till de användare som ska utföra uppgifterna.

Håll koll på och dela information i verktyget

Använd statusfunktionen för att märka upp registrerade behandlingar som klara eller pågående, och kommentarfunktionen för att kommunicera med kollegor när det saknas information. Genom att använda statusmarkeringar kan ni också enkelt flagga risker och filtrera på dem senare, för spårning eller för att utföra en DPIA.

Ladda upp eller länka till era egna dokument som hjälper er att kartlägga varje behandling av personuppgifter, såsom dataskyddspolicyer, biträdesavtal, analyser, rutiner och riktlinjer.

Kartlägg alla behandlingar på ett ställe

Har ni redan påbörjat en registerförteckning i Excel? Importera enkelt all er data från Excel direkt till Privacy Records genom ett anpassat formulär. Samla all information på ett ställe och skapa nödvändig översikt.

Privacy DPIA

Verktyget som gör riskanalys och konsekvensbedömning enkelt.

Från 15900 sek/ år

LÄS MER

Följ upp och hantera integritetsrisker.

INNEHÅLL:
Så vet ni när en DPIA behövs

Första steget i Privacy DPIA är att gå igenom ett kort frågeformulär för att fastställa om det är obligatoriskt eller frivilligt att gå vidare och göra en konsekvensbedömning.

Gör en DPIA och delegera viktiga uppgifter i verktyget

Ni kan hantera, delegera och följa upp alla identifierade risker i verktyget. Använd statusfunktionen för att bestämma risknivåer och markera om en risk är fortsatt aktuell eller minimerad.

Få en tydlig överblick

Översikten gör det möjligt att se status på arbetet med bedömningen och de identifierade riskerna på ett överskådligt. Härifrån kan ni också skapa rapporter för att dela med organisationen eller tillsynsmyndigheten.

Spåra och dela information i verktyget

Använd kommentarfunktionen för att kommunicera med kollegor när det saknas information – det gör det enklare att komma vidare.

Ta med dig informationen du behöver

Vill du importera information om era personuppgiftsbehandlingar? Eller exportera resultaten av er konsekvensbedömning? Det är bara ett par knapptryck bort.

Produkt Demo

Ta reda på vilka verktyg som passar er genom en kostnadsfri demo.

Kostnadsfritt

Boka Demo

Slipp GDPR-stressen med våra verktyg. Vi visar gärna hur det fungerar!